Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Pigmenter

HVAD ER FARVE?
Kunstnere bruger pigmenter og farvestoffer til at skabe farver.
Nogle tror, at pigmenter og farvestoffer er det samme, men de er ret forskellige. Den største forskel er, at et farvestof kan opløses i væske, mens et pigment skal bruge et bindemiddel til at opløse sig.

Et bindemiddel kan bedst sammenlignes med lim. Det holder pigmentpulveret sammen – og et bindemiddel kan være både æg, linolie, gummi tragacanth, gummi arabikum eller noget helt femte.

Farvestoffer bliver oftest brugt til at indfarve stof og papir, mens pigmenter bliver anvendt til maling, blæk, makeup og plastik.
 

WHAT IS COLOUR?
Artists use pigments and dyes to create colours.
Some people think that pigments and dyes are the same thing, but they’re actually quite different. The main difference is that dyes can be dissolved in liquid, but a pigment needs a binder to dissolve. A binder is a bit like a glue. It sticks the granules of pigment together. Binders can be things like egg, linseed oil, gum tragacanth or gum arabic.
Dyes are usually used for colouring cloth and paper while pigments are used for colouring paints, inks, makeup and plastics. 

 

PIGMENTERNES HISTORIE

Mennesket har benyttet sig af pigmenter i århundreder. Man har knust og malet mineraler som hæmatit, malakit, azurit, turkis, selenit og lapis lazuli og brugt dem til at lave pigmenter, som kan bruges til maling. Hulemalerierne – som er figurer fra forhistorisk tid malet på væggene i huler – er de ældst daterede malerier i verden. De blev malet med pigmenter fundet i naturen, og her brugte vores forfædre spyt, saft fra planter og dyrefedt som bindemiddel.
De skabte også nye farver ved at opvarme pigmenter. For eksempel opvarmede de gul okker for at skabe en anderledes rød end det naturlige pigment hæmatit okker eller rød jord.
Vi bruger stadig disse kemiske reaktioner i dag, når vi skal skabe farver, for eksempel bliver rå sienna til brændt sienna.

 

THE HISTORY OF PIGMENTS

Human beings have used pigments for centuries. Minerals like hematite, malachite, azurite, turquoise, selenite and lapis lazuli have been crushed and ground to make pigments that could be used as paint. In the earliest paintings in the world, cave painters used natural pigments bound with spit, animal fat and tree sap to produce paint. They also created new colours by heating pigments, for example heating yellow ochre creates a different red to the natural pigments haematite ochre or red earth. We still use these chemical reactions to produce colour today, for example raw sienna heated up produces burnt sienna.

 

TYPER AF PIGMENT:
Man inddeler pigmenter i to typer: Uorganiske pigmenter og organiske pigmenter.

ORGANISKE PIGMENTER
Disse pigmenter kan findes i naturen og er blevet brugt i århundreder. Normalt indeholder de mineraler som ler, sten og metaller, hvilket giver dem deres farve. Organisk pigment produceres gennem en simpel proces bestående at afvaskning, tørring og pulverisering.

UORGANISKE PIGMENTER
Uorganiske pigmenter kaldes også syntetiske pigmenter, og de er menneskeskabt på laboratorier. Producenten har meget større kontrol over farven. Uorganiske pigmenter skabes via kemiske processer som oxidation. Et eksempel på oxidation er, når jern ruster.
Uorganiske pigmenter benyttes i maling, plastik, syntetiske fibre og blæk. Hvis der skal bruges stærke farver, bruger man organiske pigmenter, da deres farver netop er meget mere klare. Uorganiske pigmenter inkluderer hvide uigennemsigtige pigmenter. De bruges til at lysne andre farver, men også til at højne uigennemsigtigheden.

 

To andre pigmenttyper er metalliske pigmenter og industrielle pigmenter. Metalliske pigmenter kommer fra metaller såsom zink og aluminium. Industrielle pigmenter bruges i industrielle applikationer og indeholder organiske, uorganiske og metalliske pigmenter

TYPES OF PIGMENTS
There are two types of pigments: Inorganic pigments and organic pigments.

ORGANIC PIGMENTS
These are pigments that can be found in nature and they’ve been used for centuries. They usually contain minerals like clay, stones and metals, which give them their colour. Organic pigment manufacturers produce them through a simple process consisting of washing, drying and powdering.

INORGANIC PIGMENTS
Inorganic pigments are also called synthetic pigments and they are made by humans in laboratories. This gives the pigment manufacturer much more control over the colour. Inorganic pigments are made by chemical processes like oxidation. An example of oxidation is when iron forms a brown layer of rust. 
Inorganic pigment are used in paints, plastics, synthetic fibres and inks. When bright colours are needed, organic pigments are used because the colours are much brighter. Inorganic pigments include white opaque pigments which are used to lighten other colours and also to increase opacity.

Two other types of pigments are metallic pigments and industrial pigments. Metallic pigments come from metals like zinc and aluminium. Industrial pigments are the pigments that are used in industrial applications and include organic, inorganic and the metallic pigments.

 

SORT

Sort er ikke bare sort!
Vantasort er en af de mørkeste farver, der nogensinde er fremstillet, og den kan absorbere 99,965 procent af lyset.
Det var den mørkeste sorte farve indtil 2015, hvor en ny sort kaldet Dark Chameleon Dimers kom på markedet. Disse sorte farver benyttes til at beskytte teleskoper og infrarøde kameraer og til camouflage.


Som kunstner må du ikke benytte Vantasort i din kunst. Kunsteneren Anish Kapoor har nemlig købt rettigheden til at være den eneste kunstner i verden, som må bruge netop denne farve.
En anden kunstner, Stuart Semple, lavede et modsvar til dette ved at skabe sin egen sorteste sort, som han kaldte Black 2.0, og denne må alle bruge – på nær Anish Kapoor.

Der findes også endnu en meget sort udgave af sort på markedet. Den hedder Singularity Black, og den må alle benytte.

 

BLACK

Black is not just black!

Vantablack is one of the darkest colours that has ever been made and can absorb 99.965 percent of visible light.

It was the darkest black until 2015 when a new black called Dark Chameleon Dimers came onto the market.

These blacks are used for protecting telescopes and infrared cameras and for camouflage. You won’t be able to use Vanta black in your art because Anish Kapoor bought the right to be the only artist allowed to use the colour.

Another artist Stuart Semple was so angry about this that he created a similar black called Black 2.0, which he says that everyone can use…except Anish Kapoor.

There is also another very black black called Singularity Black, which everyone can use.

 

HVID

Det ældste hvide pigment, som findes, er kalk – og kalk kan du bl.a. finde på stierne i skoven bag museet.
På et tidspunkt lavede vores forfædre farven blyhvid ved at hænge blystykker over syre i et skur med rådden hestelort. Dette skabte varme og carbondioxid. Efter et par måneder opstod der en hvid skorpe på blyet.
Den kunne man skrabe af og komme i malingen.

 

WHITE

The oldest white pigment is chalk, which you can pick up on the paths in the forest behind the museum.

Later, lead white was made by suspending strips of lead over acid in a shed with rotting horse manure. This produced heat and carbon dioxide. After a few months a white crust formed on the strips of metal and was scraped off and added to paint.

 

JORDFARVER – SIENNA

Farverne rå sienna og brændt sienna stammer fra ler, som skifter farve når det bliver opvarmet.

Rå sienna er gulbrunt og bliver til en rødlig brun, når det bliver ophedet – som så kaldes brændt sienna.
Disse farver, sammen med okker og umber - hører under gruppen af jordpigmenter, og de er nogle af de første pigmenter, som nogensinde er blevet brugt af mennesker, og de er fundet i mange hulemalerier.
Farven har sit navn efter byen Sienna i Italien, hvor den blev produceret under renæssancen.

 

EARTH COLOURS - SIENNA

The colours raw sienna and burnt sienna come from a clay, which changes colour when heated. Raw sienna is yellowish-brown, but turns a reddish brown when heated and is then called burnt sienna.

These colours, along with ochre and umber belong to the earth pigments and are some of the first pigments ever to be used by humans. They can be found in many cave paintings.

The colour gets its name from the town of Siena in Italy, where it was produced during the Renaissance. 

 

BLÅ
Blå var et meget besværligt og dyrt pigment at fremstille, men det var nødvendigt for at kunne afbillede himmel og vand.
Med den dyre sten Lapis Lazuli kunne man frembringe farven ultramarin, og den var så dyr og besværlig at lave, at den kun blev brugt til de mest vigtige figurer som Jesus og Jomfru Maria i kunstværker.

I 1824 udbød Societé pour l'Encouragement d'Industrie en pris til den, der kunne skabe en syntetisk ultramarin. Jean Baptiste Guimet og Christian Gmelin opfandt i henholdsvis 1826 og 1828 en måde, hvorpå man kunne syntetisere farven, men Guimet holdt sin opdagelse hemmelig. Gmelin offentliggjorde derimod sin to år senere, og han blev dermed noteret som opfinderen af den syntetiske ultramarine.
I begyndelsen af det 19. århundrede kostede ét kilo lapis lazuli mellem seks og ti tusinde Franc. Prisen på den syntetiske ultramarin var mindre end otte hundrede Franc per kilo.

 

BLUE

Blue was a difficult and expensive pigment to make, but was needed to depict skies and water.

The semi-precious stone lapis lazuli produced ultramarine, which was so expensive and difficult to produce that it was only used for the most important figures such as Jesus and the Virgin Mary in artworks.

In 1824, the Societé pour l'Encouragement d'Industrie offered a prize for the artificial production of ultramarine. Jean Baptiste Guimet (1826) and by Christian Gmelin (1828) figured out how to synthesize the colour, but Guimet kept his method a secret. Gmelin published his, and thus became the originator of the French synthetic ultramarine industry. At the beginning of the 19th century, the price of a kilogram of lapis lazuli was between six and ten thousand francs. The price of artificial ultramarine was less than eight hundred francs per kilogram.

 

LILLA

Lilla var en meget svær og dyr farve at producere, og den blev forbundet med magt, rigdom og de kongelige.
I det antikke Rom var der love, som forbød alle andre end kejseren at bruge Tyrian lilla. Farven – som også kaldes fønikisk lilla – kostede nemlig en en mindre formue at producere. Kleopatra, datidens mægtigste kvinde, elskede lilla, og hun brugte den til alt – både sit tøj, som make-up og til sejlene til sine skibe.
Tyrian-lilla stammer fra snottet fra mange forskellige typer af murex-snegle. Der skal bruges omkring 250.000 snegle til at producere én toga.
Man kan trække farven ud på to måder. Man kan enten malke sneglene, og det dræber dem ikke, men det er meget tidskrævende, men man kan også knuse og koge dem og lade dem fermentere.
Denne metode var den mest almindelige, og den lugtede skrækkeligt. Og stanken blev endnu værre, fordi man var tvunget til at bruge et bejsemiddel for at få det til at binde og klæbe sig fast til stoffet. Et populært bejsemiddel på denne tid var urin. Så ikke overraskende var der love, som tillod kvinder at lade sig fraskille fra deres mænd, hvis de blev farvere, efter de var blevet gift.

I 1856 forsøgte en ung kemiker, teenageren William Henry Perkin, at opfinde en billig måde at producere quinine – som er en medicin, som bruges til at helbrede malaria. Og under arbejdet skabte han ved et rent og skært tilfælde en meget smuk lilla.
På denne tid, var lilla på sit højeste indenfor mode, og stadig meget dyr at fremstille. Perkins lilla var imidlertid meget billig at lave, og det gjorde det pludselig muligt for helt almindelige mennesker at bruge lilla.
William Henry Perkin tjente mange penge på sin opdagelse, og han blev foregangsmanden til en helt ny industri, hvor der skabtes syntetiske, menneskeskabte pigmenter.

Man kan stadig købe Tyrian lilla i dag, og det er stadig ekstremt dyrt. Bare ét gram koster mere end 22.000 kroner.

 

PURPLE

Purple was a very difficult and expensive colour to produce and it became associated with power, wealth and royalty.

In Ancient Rome, laws prohibited anyone but the Emperor from wearing Tyrian purple, which cost a small fortune to produce. Cleopatra, who was the most powerful woman of her era, loved purple and used it for everything, her clothing, the sails of her ship and her make-up.

Tyrian purple comes from the mucus of several types of Murex snails. About 250,000 snails are needed to produce one toga.

The dye can be extracted in two ways, either by “milking” the snails, which does not kill the snails, but is very time-consuming, or by crushing and boiling the snails and leaving them to ferment.

This method was more common and created a terrible smell. To make things worse, the dye needed a mordant to make it stick to the cloth and not wash out. A popular mordant at the time was urine. It is not surprising that there were laws that allowed women to divorce their husbands if they became dyers after they were married.

In 1856, a teenage chemist called William Henry Perkin was trying to find a cheap way to produce quinine, a medicine used to treat malaria, when he accidentally created a beautiful purple.

At the time, purple was the height of fashion and still very expensive. Perkins’ purple was very cheap to produce and made it possible for ordinary people to wear purple. He made a lot of money from his discovery and created a new industry creating synthetic (or human-made) pigments.

You can still buy Tyrian purple pigment today and it is still extremely expensive. One gram costs over kr. 22.000.

 

RØD

Coccinellen er et insekt, som lever af kaktus, og billen er blevet brugt til at lave farve i Mexico så tidligt som år 2000 før Kristus.
Billerne blev omhyggeligt avlet til at skabe den bedste farve til at fremstille maling og farvestoffer, som blev benyttet til så forskellige ting som fjer, tøj og sågar medicin.
Da de spanske conquistadorer ankom til Mexico City, det aztekiske imperiums hovedkvarter, var den røde farve over alt. Landsbyboere betalte deres skatter til aztekerne med kilovis af coccinellebiller og ruller af blodrødt stof.
Man skal bruge omkring 70.000 biller for at lave et halvt kilo rød farve, og i Mexico mener man at coccinellen besad magiske kræfter, som beskyttede dén person, som tøjet farvet med billen.
Spanierne eksporterede enorme mængder af coccinelle til Europa, hvor kunstnere hurtigt begyndte at benytte farven i deres værker. Kunstværker af Paul Gaugain, Auguste Renoir og Vincent van Gogh er alle blevet analyseret i laboratorier, og man har fundet spor af coccinellen.  
Desværre holder coccinelle pigmenter, så mens den binder godt til stoffet, har den røde farve det ikke så godt med at komme i kontakt med lys, og kunstværkerne har derfor over tid mistet farve.   
I dag er coccinelle igen eftertragtet på grund af dets brug i madvarer og kosmetik. Hvis du ser navne som carmin, carminsyre, crimson sø, naturlig rød 4, eller E 120 eller coccinelle på din yoghurt, kage, sodavand eller kosmetik, så indeholder produktet højst sandsynligt coccinelle.
Der findes også en rød farve, der hedder drageblod. Den stammer fra rød harpiks, som kommer fra forskellige træsorter. Stoffet, der har givet farven dets navn, hedder dracorubin. Farven bruges til farvning træ, og i særdeleshed til violinlak.
Endelig skal her nævnes karmin, som er et kraftigt rødt farvestof af organisk oprindelse. Det udvindes af cochenillelus og indeholder carminsyre. Farvestoffet er EU-godkendt og har nummeret E-120. Det benyttes i kosmetik og fødevarer. Tidligere blev det også brugt til at farve tøj.

RED

The cochineal is a bug that lives on cacti and was used to create colour in Mexico as early as 2000 BCE. They were carefully bred to create the best colour to create paint and dye for things like cloth and feathers and even medicine.

When the Spanish conquistadors arrived in Mexico City, the headquarters of the Aztec empire, the red colour was everywhere. Villagers paid their taxes to the Aztec rulers in kilos of cochineal bugs and rolls of blood-red cloth.

In Mexico, cochineal is believed to have magical powers, protecting the person wearing clothes dyed with it. Around 70,000 bugs are needed to produce one pound of dried dye. The Spanish exported huge amounts of cochineal to Europe, where artists quickly started to use it in their works. Works by Paul Gauguin, Auguste Renoir and Vincent van Gogh have all been analysed in laboratories and have tested positive for cochineal.

Unfortunately cochineal pigments, unlike cochineal dye on cloth, which usually holds fast to its color, cochineal pigments in paint tended to fade with exposure to light. This means that artworks have faded over time.

Today cochineal is in demand again due to the demand for safe food and cosmetic colouring. If you see names like carmine, carminic acid, crimson lake, Natural Red 4, or E120 or cochineal  on a label for your yoghurt, cake, candy, soft drink, or cosmetics, then your product is likely to contain cochineal bugs.

There is also a red called dragon’s blood. It comes from a red resin produced by different types of trees. The substance that gives this colour its name is called dracorubine. It is used to colour wood, particularly the varnish used on violins.

GRØN

Grønne pigmenter stammer oftest fra sten, specielt dem der indeholder kobber. Mineraler som malakit og ir blev fundet i malerier inden i de Egyptiske pyramider.
Du kan se, hvor ir stammer fra, ved at kigge på kirkesporet på Vor Frue Kirke i København eller frihedsgudinden i New York. Det er et lag af grøn patina, som kommer ovenpå kobber.
I middelalderen skrabede man ir af og benyttede det til at skabe det grønne i malerier. Patinaen skabte man ved at fastgøre kobberstriber på træ med syre, hvorefter man begravede træet i møg. Som et alternativ placerede man kobberplader i lerpotter, som var fyldte med vin. Det irrede kobberlag blev herefter skrabet af hver uge. I dag er denne kulør blevet erstattet af et syntetisk pigment kaldet kromgrøn.

 

Malakit er et meget dyrt pigment, som man udvinder fra kværnede malakitsten. Egypterne høstede store mængder malakit fra minebrug, og det siges, at Kleopatra brugte det som øjenskygge.
Man lavede disse øjenfarver ved at kværne malakit med en morter og blande det med støv og fedt fra dyr. Man kom farven på med en pind. Man benytter i Kina stadig malakit til fine grønne farver.
Bryllupskjolen i Arnolfini-portrættet af Jan Van Eyck (1434) var malet med malakit.
I dag er farven i høj grad blevet udskiftet med kromgrøn.

Amazonit er en anden sten, som også bruges til at lave pigmenter. Japanerne benyttede proteinlim til at binde støvet sammen til vandfarver.

 

GREEN

Green pigments come mostly from rocks and stones, especially those containing copper. Minerals like Malachite and Verdigris were found in paintings inside the pyramids in Egypt. You can see where verdigris comes from by looking at the spires of churches like Vor Frue kirke in Copenhagen or the Statue of Liberty in New York. It is a layer of green patina that forms on copper.

It was scraped off to create the green used in paintings. In the Middle Ages, the patina was made by attaching copper strips to a wooden block with acetic acid, then burying the sealed block in cow dung. Another method was to put copper plates in clay pots filled with wine. The verdigris which formed was scraped off each week. Today it has been replaced with a synthetic pigment called chrome green

Malachite is a very expensive pigment made from ground malachite stones. The Egyptians mined huge quantities of malachite stone and Cleopatra is said to have used it as an eyeshadow. These eye paints were made by grinding malachite with a pestle and mortar and mixing the dust with oils and animal fats. The resulting colour was applied with a stick. Malachite is still used in China for fine greens.

The wedding gown in the Anolfini Portrait, by Jan Van Eyck (1434) was painted with malachite. Today the colour has been mostly replaced by chrome green.

Amazonite is another stone used to create pigment. The Japanese used protein glues to bind the dust together in making watercolur.

 

MUMIEBRUN

I det 16. århundrede dukkede der en ny farve op i Europæiske malerier. Den kaldte man mumiebrun. Den blev lavet af knuste egyptiske menneske- og kattemumier. Det var en intens brun farve, som lå et sted mellem brændt umber og rå umber. 
På dette tidspunkt, spredte Egyptomani sig gennem Europa, og ægte mumier blev brugt som dekoration, medicin, papir og endda festlege til mumiefester. Da der snart ikke var flere mumier tilbage, brugte man i stedet kriminelle og slavers kroppe.

Kunstneren Edward Burne-Jones blev så skræmt, da han fandt ud af, hvordan farven var blevet lavet, at han begravede sin tube med mumiebrun maling i sin have.

Den sidste mumiebrune farve blev lavet så sent som i 1960érne, fordi firmaet løb tør for mumier. Firmaets direktør fortalte Time Magazine, at de kun havde et par arme og et par ben tilbage, og det var ikke nok til at lave maling af.

 

MUMMY BROWN

In the 16th century, a new brown paint called Mummy Brown appeared in European painting. It was made from crushed ancient Egyptian human and cat mummies. It was a rich brown colour, somewhere between a burnt umber and raw umber.

At the time, Egyptomania was spreading through Europe and actual mummies were used as decoration, medicine, paper and even party games at mummy festivals.

When the supply of mummies started to run out, the bodies of criminals and slaves were sometimes used instead.

One artist, Edward Burne-Jones, was so horrified when he found out how the colour was made that he buried his tube of mummy brown in his garden.

The last mummy brown paint was made as late as the mid 1960s because the company ran out of mummies. The director of the company told Time magazine that they only had a few arms and legs left, but that  it was not enough to make paint with.

 

De 9 vigtigste malingstyper er:

 1. Pigment og gummi arabicum eller dekstrin og vand og glycerine - akvarelfarve
 2. Pigment og gummi arabicum eller dekstrin og vand og glycerine og fyldstof - gouache
 3. Pigment og gummi arabicum eller dekstrin og vand og glycerine og mere fyldstof - plakatfarve
 4. Pigment og akrylbinder - akrylfarve
 5. Pigment og polymerbinder - polymerfarve
 6. Pigment og alkydbinder - alkydfarve
 7. Pigment og vand - fresco
 8. Pigment og æg - æggetempera
 9. Pigment og olie - oliefarve

 

The nine most important paint types are:

 1. Pigment and gum arabic or dextrin and water and glucose - watercolour.
 2. Pigment and gum arabic or dextrin and water and glycerine and a filler - gouache.
 3. Pigment and gum arabic or dextrin, water, glycerin and filler - poster colours.
 4. Pigment and acrylic binder - acrylic
 5. Pigment and polymer binder - polymer paint
 6. Pigment and alkyd resin binder - alkyd paint
 7. Pigment and water - fresco
 8. Pigment and egg yolk - egg tempera
 9. Pigment and oil - oil colour