Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Vedtægter

I vedtægterne kan du blandt andet læse museets formålsparagraf.

 

Vedtægter for den selvejende institution Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

 

 

§ 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status

1.1. Kunsten Museum of Modern Art Aalborg er museets navn. Museet er oprindeligt oprettet som Aalborg Kunstmuseum i 1877, senere Nordjyllands Kunstmuseum, som i henhold til deklaration af 13. juni 1891 er en selvejende institution.

 

1.2. Kunsten Museum of Modern Art Aalborg er hjemmehørende i Aalborg Kommune, på adressen Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg. Museet ejer museumsejendommen matr. Nr. 80 asr, Aalborg markjorder, de til kunstmuseet knyttede kunstsamlinger, legatkapitaler, inventargenstande og andre midler. Museet er statsanerkendt og underkastet gældende museumslovgivning.

 

§ 2. Museets formål og ansvarsområde

2.1. Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark ogn udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

 

2.2. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv, belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.

 

2.3. Museet skal aktualisere viden om den billedkunstneriske kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.

 

2.4. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af den billedkunstneriske kulturarv for borgere og samfund. Gennem aktivt formidlingsarbejde skal museet gøre sin samling og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper, herunder for såvel børn som voksne. Museet skal give vederlagsfri adgang for skoleelever, som besøger museet som led i deres undervisning.

 

2.5. Museet skal sikre den billedkunstneriske kulturarv for fremtidens anvendelse ved at drage omsorg for samlingens forsvarlige opbevaring og den nødvendige konservering. Museet er underlagt tilsyn efter de til enhver tid gældende regler.

 

2.6. For at opfylde formålet, samarbejder museet med andre museer og kulturinstitutioner for at deltage og bidrage til udstilling og formidling af arkitektur, kunst, kultur og forskning i bred forstand, forudsat at dette kan ske, uden at man derved begrænser KUNSTENs mulighed for at realisere det ovenfor i stk. 2.1 nævnte formål.

 

2.7. Museets geografiske ansvarsområde er dansk og udenlandsk kunst. Museets emnemæssige ansvarsområde er billedkunst. Museets tidsmæssige ansvarsområde er fortrinsvist perioden efter år 1900 til i dag.


2.8. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

 

2.9. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

 

2.10. Kunstværker uden forbindelse til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

 

§ 3. Grundkapital

3.1. Museets grundkapital består af værdien af museets materielle anlægsaktiver herunder den faste ejendom.

 

§ 4. Hæftelse

4.1. For de forpligtelser, der påhviler museet, hæfter museet alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§ 5. Finansiering

5.1. Museets drift er finansieret af tilskud fra Aalborg Kommune, Kulturministeriet, samt af museets egne indtægter.

 

5.2. Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

 

5.3. Eventuelt overskud fra museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål jf. § 2.

 

§ 6. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

6.1. Kunsten er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområde.

 

6.2. Museet indberetter løbende sin tilvækst i samlingen til det centrale register over kunstværker.

 

6.3. Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Slots-og Kulturstyrelsen.

 

§ 7. Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv.

7.1. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

 

7.2. Museet skal træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring og beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk. Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal straks indberettes til Slots og Kulturstyrelsen.

 

7.3.  Udskillelse og herunder kassation af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen.

 

7.4. Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Slots-og Kulturstyrelsen.

 

7.5. Genstande eller samlinger behæftet med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Slots-og Kulturstyrelsen.

 

§ 8. Åbenhed og offentlighed

8.1. Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og omfanget af åbningstiden skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

 

8.2. Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande mv. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

 

§ 9. Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning m.v.

9.1. Museets bestyrelse består af 5-8 medlemmer, der leder institutionen og er ansvarlige for, at institutionens drift til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og til enhver tid gældende administrative forskrifter.

 

9.2. De 5 medlemmer udpeges efter nedenstående principper:
•    2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd
•    1 medlem udpeges af Erhverv Norddanmark
•    1 medlem udpeges af Utzon Fonden
•    1 medlem udpeges af Kunstens personale

 

Ovennævnte medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Utzon Fondens plads i bestyrelsen er betinget af samarbejdsaftalen med Utzon Center A/S.

 

9.3. Bestyrelsen skal udpege 1-3 yderligere medlemmer til bestyrelsen med supplerende kompetencer for en 2 årig periode. Det tilstræbes, at bestyrelsen til sammen repræsenterer kunstfaglig, ledelsesmæssig, økonomisk og juridisk indsigt samt viden inden for forskning, markedsføring og bruger/oplevelsesbaseret innovation.

 

9.4. Efter valgperiodens påbegyndelse og efter at bestyrelsen har udpeget eventuelle yderligere bestyrelsesmedlemmer, vælger den samlede bestyrelse en formand og en næstformand. Fratræder formanden eller næstformanden inden for valgperioden, vælger bestyrelsen en ny formand eller næstformand.

 

9.5. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

 

9.6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, dog afholdes der som minimum 4 møder om året.


Referat af det afholdte bestyrelsesmøde fremlægges til godkendelse på det næstkommende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I bestyrelsen træffes afgørelser efter simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er ansvarlig for og fastlægger retningslinjerne for museets drift, som delvis er baseret på kommunale og statslige tilskud jf. museumslovgivningen. Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

 

§ 10. Museets ledelse og øvrige personale

10.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift. Museets direktør har inden for de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Direktøren betræder stillingen som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 

10.2. Museets faguddannede personale ansættes af museets direktør under ansvar for bestyrelsen. Personalet skal i omfang og sammensætning stå i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde.

 

10.3 Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

 

§ 11. Tegningsret
11.1. Museet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, næstformanden og direktøren i forening, eller direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Direktøren er af bestyrelsen meddelt prokura til den daglige drift.


§ 12. Budget, regnskab og revision
12.1. Museets regnskabsår følger kalenderåret. For hvert regnskabsår forelægges budget og revideret regnskab for bestyrelsen til godkendelse. Museet skal senest 2 måneder før begyndelse af nyt regnskabsår indsende budget til den tilsynsførende myndighed.

 

12.2. Årsregnskab og budget indsendes til Slots-og Kulturstyrelsen. Årsregnskab skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til den tilsynsførende myndighed.

 

12.3. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Slots-og Kulturstyrelsen. 
Revision af regnskabet foretages af den af hovedtilskudsyder anvendte revisor.

 

12.4. Regnskabet skal være påtegnet af museets direktion, museets bestyrelse og revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Slots og Kulturstyrelsen fastsatte revisionsinstruks gældende for museer, som modtager statstilskud efter museumsloven. Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende museumsbekendtgørelse.

 

12.5. Museets direktør skal årligt udarbejde en beretning efter gældende retningslinjer fra Slots-og Kulturstyrelsen, og beretningen skal godkendes af bestyrelsen.

 

12.6. Regnskab og ledelsesberetning skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til den tilsynsførende myndighed.

 

12.7. Til Slots-og Kulturstyrelsen indsendes det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning. Indsendelse skal ske iht. gældende regler.

 

§ 13. Museets formue

13.1. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

 

13.2. Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets hovedtilskudsgiver.


§ 14. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn
14.1. Museets vedtægter såvel som senere ændringer skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.

 

14.2. Vedtægter vedr. ansvarsområde skal forelægges Slots og Kulturstyrelsen til godkendelse. Øvrige vedtægtsændringer fremsendes til orientering.

 

14.3. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand samt opbevaringsforhold, er underlagt/undergivet tilsyn af Slots og Kulturstyrelsen.

 

14.4. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

 

§ 15. Ophør

15.1. Såfremt museet ophører med at benytte den nuværende museumsbygning, hjemfalder ejendommen til Aalborg Kommune. For så vidt angår samlingerne afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

 

15.2. Om forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser påhviler det den fgående bestyrelse at træffe alle nødvendige og driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.


§ 16. Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 1 / 1 - 2018